NORMATIVA i DOCUMENTACIÓ

Plans quadriennals i programa de formació.

Reglament d’organització i funcionament, aprovat pel Consell Escolar del dia 12 de juliol de 2013.

Projecte Educatiu del Centre de Professorat d’Inca (format PDF), aprovat per l’Equip Docent el dia 14 de juny de 2023.

Pla Digital CEP Inca 22-23

Memòries del CEP d’Inca del Pla Quadriennal en curs (2020-2024):

Plans anuals del CEP d’Inca corresponents al Pla Quadriennal en curs (2020-2024):

Plans corresponents al Pla quadriennal 2016-2020:

Normativa aplicable

 

 • Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s’
  aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024
 • ORDRE del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de professorat de les Illes Balears.
 • DECRET 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent en els centres de professorat.
 • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places directors de centres de professorat.
 • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears.
 • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 2 de maig de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorats de les Illes Balears.
 • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 5 de maig de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per  al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat.
 • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 d’agost de 2016 per la qual es convoca els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2016-2017.