Equip pedagògic

DIRECCIÓ
Maria Jacoba Ximelis Bennasar

mjximelis@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 11 a 13 h (cita prèvia)
SECRETARIA i Assessoria de convivència i de les competències
socials i emocionals.
Maria Amengual Jaume

mamengual@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12h a 14h (cita prèvia)
Assessoria de metodologies d’aprenentatge.
Francesca Bayona Solivellas

fbayona@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)
 
Assessoria de millora de les competències lingüístiques.
Carme Lorente Gelabert

clorente@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)
Assessoria de metodologies d’aprenentatge:
Martina Tous Ribas

mtous@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)

 
Assessoria de convivència i de les competències
socials i emocionals.

Bàrbara Quetglas Gayà

bquetglas@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)

Assessoria de Metodologies d’aprenentatge:
M. Magdalena Cirer Amer

mmcirer@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)
Assessoria d’inclusivitat i atenció a la diversitat.
Josep Gayà Rotger

jgaya@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)
El personal no docent del CEP inclou administració, consergeria i personal de neteja.
Al Consell escolar del CEP hi estan representats EOEP, EAP, SFP, Ajuntament d’Inca i professorat.