Consell Escolar del CEP

MEMBRECONTACTE
Presidenta
M. Jacoba Ximelis Bennasar
mjximelis@cepinca.cat
Secretària
Maria Amengual Jaume

mamengual@cepinca.cat
Representant professorat

Ramon À. Quetgles Ramis
rquetgles@gmail.com
Representant professorat

Miquel Bujosa Bestard
mbujosa@espuiglloseta.com
Representant professorat

M. José Rivero Sampol
mariajoserivero@ceipmiquelduranisaurina.com
Representant professorat

Susana Páramo Rute
toninaina@incaciutat.com
Representant professorat

Catalina M. Verd Ferrer
vfc@iesinca.cat
Representant CEP

Carme Lorente Gelabert
clorente@cepinca.cat
Representant CEP

Josep Gayà Rotger
jgaya@cepinca.cat
Representant CEP

Bàrbara Quetglas Gayà

bquetglas@cepinca.cat
Representant SNLF

Maria Llum Lladó
mlllado@dgpice.caib.es
Representant l’Ajuntament

Helena Cayetano Gómez

hcayetano@ajinca.net
Representant EAP

Maria Ferrer Perelló
mferrerperello@educaib.eu

Constituït el dia 11 de novembre de 2022.